Словник етнографічних термінів

Первинні вкладки

Еволюціонізм

Напрямок в науці, прихильники якого вважають, що існують універсальні закони суспільного розвитку, які передбачають безперервний розвиток і вдосконалення культури.

Езотерика

Вчення про приховану містичну сутність світу і людини; сукупність свідчень, недосяжних для непосвячених у містичні вчення.

Екзогамія

Звичаєва заборона на укладення шлюбів між членами однієї спільноти.

Екзоетнонім

Назва, яку дають народу представники інших етносів.

Еміграція

Переселення людей з однієї країни до іншої.

Ендогамія

Правило, згідно з яким дозволяється укладати шлюби лише між членами однієї спільноти.

Епос

Героїчна оповідь про минуле, яка містить цілісну картину народного життя і розповіді про подвиги героїв-богатирів; сукупність творів усної народної творчості, об’єднаних спільною темою або національною приналежністю.

Етнічність

Система особливих рис, характерних для певних етносів.

Етногенез

Походження етносу; сукупність біологічних і соціокультурних процесів, що супроводжують утворення окремої етнічної спільноти.

Етногеографія

Розділ етнографії, який займається вивченням особливостей розселення народів задля визначення динаміки розвитку, етнічних меж і чисельності народів.

Етнографія

Описова наука, яка вивчає звичаєво-побутову культуру народів світу.

Етнократія

Система влади, для якої характерне переважання представників однієї національності на державних посадах та використання ними влади з шовіністичною метою.

Етнологія

Наука, яка порівнює та аналізує культурні особливості різних людських спільнот і взаємостосунки між ними.

Етнонім

Самоназва народу.

Етнос

Спільнота людей, яка історично склалась на певній території, виокремлює себе від інших спільнот і характеризується спільністю звичаєво-побутової культури, мови та ідентичності.

Сторінки